Certifikačné pravidlá

 
Verzia: 3.0
Platné od: 25.5.2018
 

Platné certifikačné pravidlá Žiadosť o certifikáciu internetového obchodu

Základné ustanovenia

Tieto certifikačné pravidla popisujú informácie a podmienky, ktoré musí internetový obchodník zverejňovať a spĺňať pre udelenie certifikátu „Certifikovaný Internetový Obchod“.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predávajúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

1. Informácie o predávajúcom

Spotrebiteľ musí mať možnosť (predtým než začne vykonávať nákup, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) oboznámiť sa prostredníctvom zrozumiteľného odkazu, viditeľne umiestneného na internetovej stránke obchodu s týmito informáciami o predávajúcom:

1.1. úplné obchodné meno predávajúceho,

1.2. identifikačné číslo (IČO) predávajúceho, daňové identifikačné číslo (DIČ) a v prípade, že je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH) identifikačné číslo DPH (IČ DPH). Pokiaľ predávajúci nie je platcom DPH, je povinný túto skutočnosť uviesť (i),

1.3. zápis predávajúceho v obchodnom registri - oddiel, číslo vložky a príslušný registrový súd - alebo zápis v príslušnej verejnej listine,

1.4. sídlo v prípade právnickej osoby alebo adresa miesta podnikania v prípade podnikateľa - fyzickej osoby,

1.5. kontaktná adresa alebo adresa prevádzkárne v prípade, že miesto podnikania sa nezhoduje so sídlom alebo miestom podnikania,

1.6. meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu (zodpovedný vedúci) a kontaktná adresa elektronickej pošty alebo podobný kontakt,

1.7. kontaktné údaje určené pre komunikáciu so spotrebiteľmi, najmä telefónne číslo vrátane uvedenia prevádzkových hodín, počas ktorých je možné zákaznícku linku využiť a adresu/adresy elektronickej pošty; telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie byť číslom služby so zvýšenou tarifou,

1.8. číslo bankového účtu, v prípade možnosti platby prevodom peňazí na účet obchodníka,

1.9. názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha,

1.10. Dodržiavanie zákonných povinností predajcu, výrobcu, resp. dovozcu elektrozariadení voči životnému prostrediu ustanovených v zákone o odpadoch a v súvisiacich vyhláškach a registrácia v kolektívnej organizácii výrobcov elektrozariadení, ktorá pre internetový obchod zabezpečí plnenie povinností určených týmto zákonom. Tieto povinnosti súvisia so zberom a recykláciou elektroodpadu, ktorý po čase vznikne z predávaných tovarov.

2. Informácie o tovare

Spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa v obchode pred nákupom ako aj v jeho priebehu s týmito informáciami o tovare ponúkanom predávajúcim:

2.1. názov, hlavné charakteristiky tovaru a služieb, prípadne ďalšie údaje podľa povahy tovaru/služby potrebné k jeho jednoznačnej identifikácii, označenie „značky“ (väčšinou výrobcu – dovozcu),

2.2. pri textilných výrobkoch, s výnimkou tých výrobkov, ktoré podľa zvláštneho predpisu povinnosti označovania nepodliehajú, taktiež údaje o zložení materiálu,

2.3. pri obuvi, s výnimkou tých výrobkov, ktoré podľa zvláštneho predpisu povinnosti označovania nepodliehajú, tiež údaje o materiáloch použitých na ich hlavné časti,

2.4. celkovú cenu tovaru/služby v EUR vrátane DPH a ostatných daní,

2.5. všetky ďalšie poplatky ako napr. balné, cena za darčekové balenie a pod.,

2.6. informácie o prípadných obmedzeniach spojených s dodaním tovaru v zmysle §4 bod 4 zákona 102/2014 Z.z.,

2.7. dobu platnosti akčnej ponuky alebo akčnej ceny, pokiaľ je táto doba rovnaká pre všetky tovary, môže byť uvedená súhrnne vo všeobecných obchodných podmienkach,

2.8. informáciu o dodacej lehote. Pokiaľ je táto lehota rovnaká pre celé skupiny tovarov, môže byť uvedená súhrnne vo všeobecných obchodných podmienkach. Dodaciu lehotu dlhšiu ako 30 dní je potrebné dohodnúť a preukázateľne odsúhlasiť so spotrebiteľom. Na začatie plnenia služby a/alebo poskytnutie digitálneho obsahu na nehmotnom nosiči skôr ako 14 dní po prijatí objednávky (vzniku zmluvy na diaľku) je potrebný samostatný vedomý súhlas spotrebiteľa (zaškrtávacie políčko) spolu s vyhlásením spotrebiteľa, že bol poučený o tom, že udelením výslovného súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby/digitálneho obsahu právo na odstúpenie od zmluvy.

2.9. informácie o kompatibilite digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom

2.10. informácie o funkčnosti a zabezpečení elektronického obsahu (e-knihy, MP3, sprístupnenie elektronických informácií...)

3. Informácie o procese objednania, dodacie podmienky

Spotrebiteľ musí mať možnosť sa kedykoľvek (skôr ako začne nakupovať, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky, hlavne s nákupným poriadkom/obchodnými podmienkami. Ide o tieto informácie:

3.1. možné spôsoby doručenia tovaru a ceny za jednotlivé druhy doručenia v EUR vrátane DPH,

3.2. možné spôsoby zaplatenia tovaru a cenu v EUR účtovanú predávajúcim k tovaru v prípade, že nie je súčasťou ceny uvádzanej pri doprave (napr. cena za dobierku)(ii) vrátane DPH,

3.3. ďalšie poplatky spojené s realizáciou objednávky,

3.4. informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku, ak ich predávajúci vyžaduje,

3.5. v prípade, že je účtované rozdielne dopravné/poštovné, napr. podľa výšky celej sumy nákupu alebo počte kupovaných kusov tovaru, jasný a zrozumiteľný prehľad týchto poplatkov,

3.6. lehoty na doručenie deklarované pre jednotlivé spôsoby doručenia prepravné spoločnosti alebo pošta,

3.7. spôsob prevzatia zásielky, kontrola zásielky pri prevzatí, podmienky a okolnosti pre odmietnutie prevzatia zásielky,

3.8. cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

3.9. pravidlá pre poskytovanie zliav alebo bonusov, v prípade že ich predávajúci ponúka,

3.10. lehotu a spôsob prevzatia daňového dokladu, záručného listu a pod. spotrebiteľom,

3.11. spôsob ďalšej komunikácie so spotrebiteľmi po odoslaní objednávky,

3.12. základné informácie o práve odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo o poskytnutí elektronického obsahu na nehmotnom nosiči a o spôsobe jeho uplatnenia,

3.13. informácia o tom, že spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia alebo ho odovzdať dohodnutým spôsobom predávajúcemu,

3.14. informácia o tom, že v prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu,

3.15. informácia o tom, že spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru,

3.16. informácia o tom, že spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,

3.17. informácia o tom, že spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy,

3.18. informáciu o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

3.19. informácia o tom, že pri kúpe tovaru môže spotrebiteľ odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. informácia o možnosti stornovania objednávky pred uzavretím zmluvy na diaľku,

3.20. informácia o tom, že pri odstúpení od zmluvy sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva (napr. zmluva o spotrebiteľskom úvere) súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil

3.21. informácia o tom, pri akých tovaroch a za akých okolností spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy,

3.22. informácia o postupe predávajúceho v prípade, keď zistí, že nie je schopný dodať tovar(iii) alebo že je schopný realizovať objednávku len čiastočne,

3.23. spôsob a lehota vrátenia peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom alebo odstúpenia od zmluvy po dohovore s predávajúcim v prípade uvedenom vyššie, ak spotrebiteľ zaplatil vopred,

3.24. Poskytnutie formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý by mal byť dostupný na webových stránkach obchodu, resp. odoslaný spotrebiteľovi e-mailom, alebo poskytnutý v tlačovej forme najneskôr pri prevzatí tovaru.

4. Záručné podmienky a reklamácie (uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady)

Spotrebiteľ musí mať možnosť kedykoľvek (predtým ako začne vykonávať nákup, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) oboznámiť sa na stránkach obchodu s týmito informáciami o poskytovaných záručných dobách a o riešení reklamácií:

4.1. záručná doba pre jednotlivé tovary a služby, alebo údaj o minimálnej dobe trvanlivosti (potravinárske výrobky), prípadne použiteľnosti tovarov v zmysle osobitného právneho predpisu. Pokiaľ sa vyššie uvedené údaje (napr. záručná doba) pre všetok tovar či jednotlivé skupiny tovarov zhodujú, môžu byť tieto lehoty súhrnne uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach. Spotrebiteľ však musí mať možnosť oboznámiť sa s dĺžkou poskytovanej záručnej doby pred objednaním tovaru,

4.2. informácia o tom, že záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim,

4.3. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby (§ 622, § 623 a § 624 Občianskeho zákonníka)

4.4. informácia predávajúceho o spôsobe a postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, najmä:

 • kontaktné údaje pre vybavovanie reklamácií, v prípade ak sú tieto údaje odlišné od kontaktných údajoch o predávajúcom, uvedené podľa čl. 1 týchto pravidiel,
 • spôsob, akým má spotrebiteľ reklamáciu (uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, nekompletnosť dodávky, neobjednaný tovar a pod.) uplatňovať,
 • mieste, kam je potrebné reklamovaný tovar dopraviť alebo kde si ho predávajúci príde vyzdvihnúť, prípadne prehliadnuť a diagnostikovať reklamované vady,
 • možné spôsoby ukončenia reklamačného konania [§2 písm. m) Zák. 250/2007 Z.z.] a zákonné podmienky na odôvodnené zamietnutie reklamácie [§18 bod 6,7 Zák. 250/2007 Z.z.],
 • spôsob a lehota vydania potvrdenia o uplatnení reklamácie a prevzatí reklamovaného tovaru (§18 bod 8 Zák. 250/2007 Z.z.);

4.5. informácia o lehote na vybavenie reklamácie a právach spotrebiteľa pri nedodržaní zákonnej lehoty (§18 bod 4 Zák. 250/2007 Z.z.),

4.6. spôsob oznámenia vybavenia reklamácie spotrebiteľovi,

4.7. spôsob a lehota vydania písomného dokladu o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) spotrebiteľovi (§18 bod 9 Zák. 250/2007 Z.z.),

4.8. informácia, kde sa nachádzajú servisné miesta a kto zaisťuje záručný a pozáručný servis tovaru.

4.9. informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci takýto spôsob využíva.

5. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Predávajúci musí v obchode uviesť nasledujúce informácie, vzťahujúce sa k ochrane osobných údajov, a to prostredníctvom zrozumiteľného odkazu, viditeľne umiesteného na stránkach obchodu, označeného ako “Ochrana osobných údajov”. Spotrebiteľ musí mať možnosť zoznámiť sa kedykoľvek (skôr ako začne vykonávať nákup, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) na stránkach obchodu s týmito informáciami:

5.1. ktoré osobné údaje o spotrebiteľovi bude predávajúci zhromažďovať, ako dlho a k akým účelom,

5.2. informácia o spracovaní osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov, resp. získanie súhlasu na spracovanie osobných údajov v prípade spracovania osobitných kategórií osobných údajov (napr. rodné číslo),

5.3. informácia o právnom základe na spracúvanie osobných údajov pre účely zasielania marketingových a reklamných informácií, napr. o nových produktoch, zľavách, akciách na ponúkaných tovaroch a pod. a o spôsobe akým môže spotrebiteľ uplatniť svoje právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na tieto účely, resp. ako môže spotrebiteľ v prípade poskytnutia súhlasu tento súhlas zrušiť,

5.4. spôsob nakladania s osobnými údajmi a prehlásenie predávajúceho, že si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo iných povinností predávajúceho,

5.5. identifikačné údaje tretích strán, ktorým budú osobné údaje spotrebiteľa poskytnuté a účel za akým im budú poskytnuté,

5.6. spôsob akým môže registrovaný spotrebiteľ svoje osobné údaje kontrolovať, meniť a vymazať,

5.7. poučenie kupujúceho aké informácie môže od predávajúceho v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov vyžadovať a voči čomu môže namietať,

6. Objednávkový proces

6.1. Spotrebiteľ musí mať možnosť pred odoslaním objednávky prezrieť si v „nákupnom košíku“ nakupovaný tovar vrátane ceny jednotlivých položiek s možnosťou úpravy obsahu nákupného košíka,

6.2. Na tomto mieste alebo v ďalšom kroku procesu zostavovania objednávky musí byť spotrebiteľ oboznámený so spôsobom doručenia a platby prípadne s možnosťou si spôsob vybrať a zmeniť. Ďalej musí byť oboznámený s poplatkami za doručenie, prípadne ďalšími účtovanými poplatkami pre tento konkrétny nákup (napr. balenie),

6.3. Celý proces nákupu musí byť koncipovaný tak, aby spotrebiteľ pred okamihom, keď je vyzvaný ku schváleniu/odoslaniu/potvrdeniu objednávky vedel celkovú cenu objednávky, teda tovaru a/alebo služieb vrátane všetkých ďalších poplatkov a DPH,

6.4. Pred odoslaním objednávky musí kupujúci vedome potvrdiť (zaškrtnutím políčka) oboznámenie sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a vysloviť s nimi súhlas. Zároveň musí byť spotrebiteľovi v tomto bode umožnený jednoduchým kliknutím prístup na všeobecné obchodné podmienky. Súhlas nemôže byť vopred predkliknutý a systém neumožní spotrebiteľovi odoslanie objednávky kým tento súhlas neposkytne.

6.5. Tlačidlo na odoslanie objednávky musí byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo inou zodpovedajúcou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že sa jedná o záväznú objednávku tovaru/služby za ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť kúpnu cenu,

6.6. Jednoduché kliknutie na produkt nesmie ani pri rýchlych nákupoch bez ukladania tovaru do košíka znamenať odoslanie objednávky. Validácia objednávky sa musí vykonať minimálne dvoma po sebe nasledujúcimi operáciami, prvá pre výber tovaru, druhá pre konečné potvrdenie a odoslanie objednávky.(iv)

6.7. Po odoslaní objednávky, ktorá predstavuje návrh spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy, potvrdí predávajúci prijatie a akceptáciu objednávky. Akceptácia objednávky predstavuje zároveň potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

7. Potvrdenie objednávky predávajúcim

Predávajúci musí spotrebiteľovi potvrdiť prijatie a akceptáciu odoslanej objednávky.

Potvrdenie/akceptácia objednávky, ktoré predávajúci zašle spotrebiteľovi (napríklad elektronickou poštou), musí obsahovať:

7.1. identifikáciu predávajúceho,

7.2. identifikáciu spotrebiteľa,

7.3. jedinečné identifikačné číslo objednávky,

7.4. dátum a čas uskutočnenia objednávky,

7.5. názov tovaru, objednané množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu tovaru,

7.6. spôsoby doručenia/dopravy a spôsob platby, ktoré si spotrebiteľ vybral,

7.7. cenu doručenia/dopravy (vrátane uvedenia typu) a ďalších účtovaných poplatkov, napr. (darčekové balenie a pod.)

7.8. celkovú cenu objednávky, ktorú spotrebiteľ zaplatí,

7.9. informácie o dodacej lehote, v ktorej bude tovar pripravený k odoslaniu alebo k preprave, resp. o informácia obvyklej dodacej lehote s termínom jej spresnenia,

7.10. informácia o výslovných súhlasoch spotrebiteľa, ktoré spotrebiteľ udelil predávajúcemu v priebehu objednávkového procesu, napr.:

 • Dohoda súhlas s dodacou lehotou 8 týždňov:(v) Áno
 • Súhlas so zaslaním/sprístupnením digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie spotrebiteľa o poučení o strate práva na odstúpenie od zmluvy: Áno

7.11. Pri zmene všeobecných obchodných podmienok musia mať spotrebitelia možnosť prístupu k obchodným podmienkam, ktoré platili v okamihu ich objednávky.

7.12. Poskytnutie všeobecných obchodných podmienok predávajúceho spotrebiteľovi, resp. informácií vyžadovaných v §3 zákona 102/2014 Z.z.) na trvalom nosiči (e-mail, printová forma),

7.13. Poskytnutie formulára na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi na trvalom nosiči (e-mail, printová forma),

8. Všeobecné ustanovenia

8.1. Žiadne z ustanovení obchodného poriadku/obchodných podmienok alebo reklamačného poriadku nesmie byť v rozpore so zákonmi platnými v Slovenskej republike.

8.2. Internetový obchod môže požiadať o certifikáciu ak je od začiatku predaja pre spotrebiteľov prevádzkovaný nepretržite po dobu minimálne troch mesiacov.

8.3. Platnosť udeleného certifikátu je časovo obmedzená na 1 rok (12 mesiacov) odo dňa udelenia certifikátu. Do 15 dní pred ukončením platnosti certifikátu bude držiteľ certifikátu informovaný o ukončení jeho platnosti a v prípade súhlasu držiteľa bude započatý proces obnovy certifikačného konania.

8.4. Vydaním certifikátu „SAEC – Bezpečný nákup“ vzniká po zaplatení členského príspevku držiteľovi certifikátu ročné pridružené členstvo v asociácii (SAEC).

8.5. Splniť kritériá na vydanie certifikátu je na základe výsledkov legislatívneho auditu internetový obchod povinný najneskôr v lehote 6 mesiacov od uhradenia členského príspevku za ročné pridružené členstvo v asociácii (SAEC).

8.6 O prípadných zmenách v nastavení procesov a postupov po udelení certifikácie je Držiteľ certifikátu povinný preukázateľným spôsobom bezodkladne informovať SAEC. V prípade porušovania týchto Certifikačných pravidiel je SAEC oprávnená vyzvať Držiteľa certifikátu na bezodkladné zjednanie nápravy.

8.7. V prípade opakovaného, resp. hrubého porušenia týchto Certifikačných pravidiel a/alebo zákonných noriem platných v SR je SAEC oprávnená pristúpiť k odňatiu udeleného certifikátu bez nároku na vrátenie poplatku za vydanie certifikátu, resp. akejkoľvek inej finančnej náhrady.

8.8. Po ukončení platnosti certifikátu, resp. jeho odňatí je internetový obchod povinný do 5 dní odo dňa vypršania platnosti, resp. odňatia certifikátu, ukončiť využívanie loga a všetkých ostatných náležitostí viazaných na certifikát „SAEC – Bezpečný nákup“, predovšetkým odstrániť logo certifikátu a všetky písomné informácie o certifikácii z internetových stránok obchodu.

8.9 Internetový obchod je povinný uviesť na internetovej stránke dohodnutým spôsobom odkaz na stránku SAEC s pripojením na zoznam certifikovaných obchodníkov a tieto Certifikačné pravidlá.

8.10. Certifikovaný internetový obchod nesie plnú zodpovednosť voči svojim zákazníkom za nedodržanie vyššie uvedených postupov, resp. porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Certifikačných pravidiel.

Poznámky k Certifikačným pravidlám

 • (i) Najčastejšie uvedením informácie „Dodávateľ nie je platcom DPH“
 • (ii) Nestačí uviesť všeobecne napr. ”Cena podľa taríf Slovenskej pošty”
 • (iii) Napr. z dôvodu, že sa prestal vyrábať
 • (iv) Napr. prvé kliknutie (alebo rad kliknutí) pre obsah objednávky (pridanie do košíka), druhé kliknutie (alebo rad kliknutí) pre konečné potvrdenie objednávky s predvoleným výberom doručenia a spôsobom platby. Alebo pri rýchlych nákupoch bez ukladania tovaru do košíka, na prvé kliknutie detailné zobrazenie informácií o produkte s výslednou cenou objednávky s DPH, s preddefinovaným spôsobom doručenia tovaru a platby za tovar (pri neregistrovaných zákazníkoch aj kontaktný dotazník s údajmi o zákazníkovi potrebnými k zaslaniu tovaru) a na druhé kliknutie potvrdenie (odoslanie) objednávky
 • (v) Pri dodacích lehotách dlhších ako 30 dní

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x